Kedy a ako poistenie vypovedať?

Každú zmluvu na poistenie je možné vypovedať. Záleží len na konkrétnych zmluvných podmienkach, ktoré tento krok upravujú.

V prípade povinného zmluvného poistenia je rovnako možnosť vypovedania poistnej zmluvy, rovnako však treba mať na mysli zmluvné podmienky platné pre dané poistenie.

Podľa zákona, aj podľa poistných podmienok všetkých poisťovní, je možné podať výpoveď zákonného poistenia maximálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. V prípade, že pre nasledujúce poistné obdobie poisťovňa zvýši výšku poistného a poistníkovi túto zmenu neoznámi najneskôr 10 týždňov pred koncom poistnej doby, poistník 6 týždňovú lehotu dodržať nemusí. Za takýchto okolností je oprávnený výpoveď PZP podať kedykoľvek až kým neskončí doba, na ktorú bolo poistenie dojednané.

Existuje však aj niekoľko iných dôvodov uvedených zákonom, podľa ktorých povinné zmluvné poistenie zaniká:

  • zmena vlastníka vozidla,
  • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel,
  • odcudzenie automobilu,
  • uplynula doba uzatvoreného poistenia,
  • prišlo k dohode medzi poisťovňou a poistníkom o ukončení poistenia,
  • nebola uhradená upomienka v stanovenom termíne,
  • prípad, ktorý je uvedený podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom.

Aj v týchto prípadoch však môžu platiť malé výnimky, je preto potrebné dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami poistenia.

Ako vypovedať PZP?

Výpoveď poistenia je potrebné podať písomne a doručiť ju priamo poisťovni (poštou alebo osobne) v stanovenej lehote. V situácii, že prichádza k výpovedi poistenia z vyššie uvedených dôvodov, je povinnou súčasťou výpovede aj doklad o danej situácii (napr. kúpna zmluva, protokol o odcudzení, či o likvidácii vozidla...).

Písomná žiadosť o výpoveď má jednotný formát, ktorý stačí už len doplniť potrebnými údajmi. V zásade treba do výpovede PZP vždy uviesť celé meno a adresu poistníka, číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia, dôvod výpovede poistenia, značku vozidla a jeho evidenčné číslo. Je tiež dobré spolu s výpoveďou požiadať poisťovňu o vystavenie a zaslanie dokladu o doterajšom škodovom priebehu. Ak si neviete s napísaním žiadosti rady, môžete si stiahnuť vzor výpovede PZP a už si len upraviť konkrétne údaje.

Ak sa teda rozhodnete a vaše poistenie budete chcieť zmeniť, využite možnosť porovnávacej online kalkulačky a nájdite si to najvýhodnejšie poistenie pre vás!